ترجمه یا کپی برابر اصل گذرنامه

در: ترجمه رسمی, راهنمای اسناد مرتبط با احوال شخصی

ترجمه یا کپی برابر اصل گذرنامه ترجمه یا برابر با اصل کردن گذرنامه جدید یا تاریخ گذشته توسط مترجم قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تأیید در دادگستری و وزارت امور خارجه است.