ترجمه و تایید کارت ملی

در: ترجمه رسمی, خدمات دارالترجمه, راهنمای اسناد مرتبط با احوال شخصی

ترجمه و تایید کارت ملی اصل کارت ملی قابل ترجمه در دفتر ترجمه رسمی شماره ۱۲ (البرز تهران) و تأیید در دادگستری و وزارت امور خارجه است. برگه هویت (پیش صدور) کارت ملی