جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
ترجمه رسمی
خدمات آنلاین
خدمات دارالترجمه
دسته‌بندی نشده
راهنمای اسناد مالکیت و محضری
راهنمای اسناد مرتبط با احوال شخصی
راهنمای اسناد و مدارک شرکتها
راهنمای سایر گواهی ها
راهنمای مدارک تحصیلی
ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

ترجمه و تایید وکالتنامه

ترجمه و تایید وکالتنامه

وکالتنامه‌های تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی کشور با مهر و امضاء سر دفتر همراه با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه در دفتر ترجمه رسمی البرز تهران (دفتر ترجمه رسمی شماره ۱۲) و تایید در دادگستری و خارجه هستند. و گواهی دفترخانه مبنی بر عدم عزل، استفای وکیل یا ضم وکیل الزامی است. اصل وکالتنامه‌های تفویضی با ارائه وکالتنامه اول و شناسنامه موکلین وکالتنامه اول و دوم قابل ترجمه و تایید هستند. وکالتنامه‌های مربوط به واگذاری حضانت، سرپرستی، ولایت و قیمومت از سوی اولیا، والدین، سرپرست قانونی به یکدیگر و یا سایر اشخاص قابل ترجمه و تایید نیستد و در این خصوص رأی قطعی از دادگاه صالح ضروری است. وکالتنامه مربوط به واگذاری برخی اختیارات مربوط به نگهداری اطفال و مراقبت از آنها نظیر ثبت نام در مدرسه و یا انجام مراقبت‌های پزشکی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادگستری و وزارت خارجه است. وکالتنامه‌های تنظیمی برای انجام امور در داخل کشور، قابل ترجمه و تایید نمی‌باشند. وکالتنامه در خصوص مراقبت‌های فیزیکی اطفال به اشخاص ثالث قابل ترجمه و تایید می‌باشد. وکالتنامه‌های تنظیم شده در خارج از ایران که ممهور به مهر سفارت ایران و وزارت امور خارجه است قابل ترجمه و تایید نیستند، به جز وکالتنامه‌های ازدواج و یا وکالتنامه‌هایی که برای خارج از کشور ایران تنظیم شده اند.

(Visited 551 times, 1 visits today)